Protiradonová izolace

Protiradonová ochrana
Protiradonová izolace

Radon je velmi nebezpečný a zákeřný plyn, který je bezbarvý, bez zápachu a bez chuti. Je velice dobře rozpustný ve vodě, proto se může do objektů dostávat  spolu s vlhkostí.

V české kotlině je jeho výskyt značný díky uranovým rudám. Radon z nich vyvěrá na povrch, váže se na aerosoly v ovzduší. Ty při vdechnutí ulpívají na plicní výstelce a tak zvyšují vnitřní radioaktivní ozáření. Pokud se tento škodlivý plyn dostane do obytných objektů, jsou osoby, které zde žijí, dlouhodobě ohroženy plicní rakovinou.

Radon je také nasáván z podloží různými puklinami a netěsnostmi. Někdy bývá obsažen ve stavebních prvcích, jejichž základem jsou přírodní materiály. Proto jsou stavební materiály v posledních letech sledovány a měřeny z hlediska radioaktivity, u některých starších objektů byla právě tak zjištěna přítomnost radonu.

Měření a izolace

V současnosti se provádí měření i na pozemcích ještě před zahájením stavby. Rozdělí se na pozemky s nízkým radonovým indexem a ostatní. U nízkého indexu není potřeba žádných zvláštních opatření, postačí pouze běžná izolace proti zemní vlhkosti, se kterou by mohl zároveň pronikat do objektu i radon. U ostatních pozemků se požadují protiradonová opatření podle normy ČSN 73 60 01. Zpravidla se provede protiradonová izolace s utěsněnými prostupy. V některých zvláštních případech se protiradonová izolace musí doplnit o provětranou vrstvu. Pokud máte stavební pozemek, můžete požádat o změření výskytu radonu firmu Ing. Františka Poppa Az-radon z Českých Budějovic.

Měření na pozemcích provádí podle metodiky SÚJB a schváleného programu zabezpečení jakosti. Bez změření se neobejdete, neboť je vyžadováno jednak projektanty, a jednak stavebními úřady ještě před zahájením stavby. Pokud je přítomnost radonu zjištěna, můžete požádat o provedení výpočtu potřebné tloušťky, kterou by měla mít izolace proti radonu. Jestliže by hodnoty zjištěné měřením přesáhly povolený limit, musí se provést plynotěsná izolace stavby, eventuálně vytvořit odvětrávací prostor.

K žádosti o provedení průzkumu přiložte (kromě fakturačních údajů) číslo parcely a katastrálního území, zákres umístění objektu a polohu inženýrských sítí. Doklady je možné firmě zaslat mailem, faxem nebo doručit osobně.

Protiradonová izolace