Čističky odpadních vod

čističky odpadních vod
Čističky odpadních vod

Čističky odpadních vod jsou velice vhodné u objektů, které nelze z nejrůznějších důvodů napojit na veřejnou kanalizaci. V takových případech je nejdokonalejším způsobem likvidace odpadních vod z obytného domu domovní čističkou.

Princip čističky odpadních vod je v podstatě totožný, jako je to u velkých klasických čistíren, jak je známe z našich měst. Čištění vod se provádí aerobním biologickým způsobem, při němž je organická hmota rozkládána směsí mikroorganismů, které ke svému životu potřebují kyslík ze vzduchu.

Celý proces, na kterém jsou i domovní čistírny odpadních vod založeny, probíhá obvykle ve třech fázích. Za prvé je to hrubé předčištění, kdy se oddělují od odpadní vody hrubé nečistoty. Následuje takzvaný aerobní stupeň, což je v podstatě biologické čištění oddělující od vyčištěné vody kal, který je vlastním produktem čištění. V poslední fázi se kal a vyčištěné vody odvádějí do určených prostor. Kal se většinou nechá vysát fekálním vozem, nebo se může použít na kompostování.

Vyčištěná voda se buď odvede do potoka či řeky, pokud jsou poblíž, nebo se může používat na zalévání zahrady, mytí auta apd. Efektivním řešením je také založení zahradního rybníčku či jezírka, které se může napouštět vyčištěnou odpadní vodou a eventuálně dočišťovat vhodnými travinami či rákosem.

Čistírny odpadních vod jsou vyráběny jako celoplastové samonosné nádrže, které se umísťují pod terén na betonovou základovou desku bez nutnosti jejího obetonování. K zakrytí nádrže se používá většinou plastový pochozí poklop, který je m.j. i odolný vůči UV záření.

Mezi nejprogresivnější efektivní technologie čištění odpadních vod patří výrobky formy GONAP. Jedná se o aktivační kompaktní čističky založené na principu nízko zatěžované aktivace s částečnou nebo úplnou stabilizací kalu. Její kapacity jsou určovány počtem osob v daném objektu, kde se produkují splaškové vody. Proto jsou vhodné zejména pro rodinné domky, ale i pro větší bytové jednotky, hotely, kempy apd.