Víte, jaký je rozdíl mezi jímkou a septikem?

septik
Víte, jaký je rozdíl mezi jímkou a septikem?

Každý dům určený k trvalému či rekreačnímu pobytu musí řešit nakládání s odpadní a šedou vodou vytékající z obydlí, avšak napojení objektu na veřejnou kanalizaci není vždy možné. V takovém případě potřebujete na svůj pozemek umístit jímku, anebo septik. Oba typy podzemních nádrží mají své výhody a nevýhody, ale ne každý ale ví, jaký je mezi nimi rozdíl.

Jímka

Bezodtoková jímka neboli lidově žumpa, je vodotěsná podzemní nádrž bez vnitřních komor, v níž se soustřeďují všechny splaškové vody z domu, ať už se jedná o vody odpadní, nebo užitkové. Každý majitel zodpovídá za to, že z jímky neunikají žádné splašky do okolí nádrže, aby nedošlo ke kontaminaci půdy či spodních vod. Dříve byly jímky obvykle jen vybetonované, dnes je mnohem jednodušší si zakoupit již hotovou podzemní plastovou jímku, u které dodavatel garantuje požadovanou vodotěsnost.


U jímek dle zákonných norem není zhotoven žádný odtok. Uskladněnou odpadní vodu je nutné po naplnění jímky nechat vyvézt fekálním vozem do čističky odpadních vod, což vyžaduje příjezdovou trasu k jímce. Instalace bezodtokové jímky je vhodná jak k rodinným domům, tak i k rekreačním objektům. Pořizovací cena jímky je závislá na požadovaném objemu, který je jiný v místech s přerušovaným provozem – rekreační objekty a v místech s trvalým provozem – domy pro trvalé bydlení, kde je nutná instalace jímky o větším objemu. Výhodou jímky oproti septiku či domácí čistírně jsou nižší pořizovací náklady, nevýhodou vyšší četnost vyvážek fekálním vozem. 

Septik

Septik je vodotěsná plastová podzemní nádrž, která má oproti jímce i odtok. Jedná se o alternativu k domácím čistírnám odpadních vod, přičemž výhodou septiků je jejich možnost instalace v místech s přerušovaným provozem – rekreační objekty bez nutnosti připojení na elektrickou energii, tak jak to vyžadují domácí čistírny. V dnešní době mají septiky standartně tři komory, v nichž dochází k mechanické filtraci usazovaných kalů dle hrubosti. Přečištěná voda pak odtéká ze septiku pryč a v komorách se usazují pouze tuhé kaly, které je nutné po naplnění septiku nechat odvézt fekálním vozem. Dle zákona o odpadních vodách je septik považován za 1. stupeň přečištění a odtékající voda musí být ještě dočištěna například pískovým filtrem napojeným na septik. Následně je možné takto přečištěnou odpadní vodu vypouštět do vsaku, kanalizace či vodoteče.  

Pro instalaci septiku a zemního pískového filtru je nutné zajistit povolení příslušných orgánů v rámci stavebního řízení – stavební povolení anebo tzv. ohlášení stavby. V rámci stavebního řízení bude příslušným úřadem určena frekvence odběru vzorků odtékající vody pro zjištění její kvality. Nevýhodou septiků oproti jímkám je vyšší pořizovací cena, avšak rozdíl v nákladech je vykompenzován mnohem nižší frekvencí odvozu usazených kalů fekálním vozem, zvláště pokud uživatel do septiku pravidelně dodává tzv. bakterie podporující biologický rozklad kalů, čímž se snižuje objem kalů v septiku.  Proto je pořízení septiku oproti jímce výhodnější.

Ať už si budete pořizovat jímku, nebo septik, nerozhodujte se jen podle ceny. Podstatná je kvalita materiálu, výrobní postup a také vhodný typ a velikost nádrže dle místa instalace. To nejvhodnější řešení pro váš pozemek by vám měl určit projekt, můžete se také poradit u specialistů. Informace najdete například na webové stránce MRAVEC PLAST.